Čistoća

- opći uvjeti;
- odvoz komunalnog otpada;
- odvoz glomaznog otpada.

Opći uvjeti


Pravilnikom o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja, odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada uređuju se međusobni odnosi između isporučitelja usluge – trgovačkog društva Hripa d.o.o., Trg Marnjiva 23, 23272 Kali i korisnika usluge na području općine Kali gdje isporučitelj obavlja predmetnu komunalnu uslugu.
Korisnici komunalne usluge su pravne i fizičke osobe, vlasnici ili korisnici nekretnina na području na kojem isporučitelj obavlja uslugu.
Komunalna usluga obuhvaća sakupljanje i odvoz komunalnog otpada, glomaznog otpada i korisnog otpada.
Komunalni otpad je otpad iz kućanstva, otpad koji nastaje čišćenjem javnih površina te otpad koji nastaje u gospodarstvu, ustanovama i uslužnim djelatnostima ako je po svojim svojstvima sličan otpadu iz kućanstva, sukladno odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom.
Glomazni otpad je otpad iz kućanstva, ustanova ili gospodarstva, a sastoji se od kućanskih aparata, pokućstva, većih el. aparata i sličnih proizvoda koji ne služe svojoj svrsi i postaju otpadnim materijalom.
Korisnik je obvezan koristiti usluge isporučitelja na način i pod uvjetima utvrđenim ovim Pravilnikom o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada i Odlukom o komunalnom redu općine Kali.
Korisnik je obvezan isporučitelju podnijeti obavijest o početku korištenja komunalne usluge u roku od 8 (osam) dana od početka korištenja ili stjecanja vlasništva stana ili poslovnog prostora na području gdje se isporučuje komunalna usluga, kao i dati točne i potpune podatke potrebne za obračun računa za korištenje usluge.

Pravilnik o općim uvjetima isporuke komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada.


Cijenik javne usluge skupljanja, prijevoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada za domaćinstva.