Transparentnost

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13 i 85/15).

Službenik za informiranje: Daniela Kovač

Trg Marnjiva 23, 23232 Kali
Tel: 023 282 422
Mail: hripa.doo.kali@zd.t-com.hr

Preuzmi: Odluka o određivanju službenika za informiranje - PDF

Zahtjev za pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija možete podnijeti:
- telefonom na broj: 023/282 422
- telefaksom na broj: 023/282 423
- e-poštom na adresu: hripa.doo.kali@zd.t-com.hr
- poštom na adresu: Hripa d.o.o. Kali, Trg Marnjiva 23, 23272 Kali
- usmeno u sjedištu Hripa d.o.o. Kali. 

Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 7:00 do 15:00 sati. 

Hripa d.o.o. ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije korisniku prava na informaciju sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine 12/14 i 15/14 ).

Molimo Vas da svoje zahtjeve upućujete putem predviđenog obrasca.

1. Zahtjev za pristup informacijama
2. Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije
3. Zahtjev za ponovnu uporabu informacije

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Novi Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije objavljeni su u Narodnim novinama 12/14, 15/14, a stupili su na snagu 8. veljače 2014.

Više na: http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html