Uprava Društva i Nadzorni odbor

Nadzorni odbor Društva ima pet članova. Članove Nadzornog odbora imenuje Općinski načelnik na vrijeme od četri godine, s time da ti članovi mogu biti ponovno birani odnosno imenovani.

Sjedište uprave društva
Trg Marnjiva 23, 23272 KaliTel: 023 282 422

Email: hripadoo@gmail.com

Radni dan
07:00 – 15:00

Uprava društva:
Direktor: Frank Mišlov

Nadzorni odbor:
Predsjednik: Anđelko Mišlov
Zamjenik predsjednika: Sandra Gobin
Članovi NO:
- Marija Zelenčić
- Milan Pažek
- Ina Kolega

Uloga Nadzornog Odbora:
1. Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva i obavlja druge poslove
koji su mu temeljem zakona stavljeni u nadležnost.
2. Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju Društva, blagajnu, vrijednosne papire i druge stvari. U tu svrhu Nadzorni odbor može koristiti pojedine svoje članove ili vanjske stručnjake te o obavljenom nadzoru podnosi pisano izviješće skupštini društva.
3. Nadzorni odbor daje pismenu suglasnost Upravi društva na traženje ili odobravanje gotovinskih zajmova , kredita ili garancija, ugovora ili narudžbi za investicije, poslove tekućeg održavanja te nabavke osnovnih sredstava čija vrijednost prelazi iznosa od 20.000,00 kuna.
4. Nadzorni odbor daje suglasnost Upravi društva na zasnivanje radnih odnosa u Društvu i na sklapanje ugovora o radu, i izmjene i dopune ugovora o radu.
5. Nadzorni odbor može Upravi društva predložiti mjere za poboljšanje poslovanja Društva. Ako uprava Društva predloži mjere za poboljšanje poslovanje Društva. Ako Uprava Društva ne prihvati njegovu inicijativu, Nadzorni odbor može sazvati skupštinu društva ako ocijeni da postoji potreba za izvanrednim zasjedanjem.
6. Nadzorni odbor dužan je skupštini podnijeti pismeno izviješće o financijskom poslovanju Društva i o svom radu najmanje dva puta godišnje prigodom razmatranja godišnjeg financijskog poslovanja društva.
7. Donosi godišnje programe rada, poslovanja i razvoja
8. Odlučuje o organizaciji društva
9. Donosi Opće akte društva.